Log In
BREAKING NEWS >
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ: ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರೋಧ....

ಜ.16ರ೦ದು ಮಣಿಪಾಲ ಯುನಿವೆರ್ಸಲ್ಪ್ರೆಸ್ನಿಂದ “ಕೃತಿಜಗತ್ತು”ಪುಸ್ತಕಬಿಡುಗಡೆ

ಮಣಿಪಾಲಯುನಿವೆರ್ಸಲ್ಪ್ರೆಸ್(ಒUP) ತನ್ನ 119ನೇ ಪ್ರಕಾಶನವಾದ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಟಿಪಿ ಅಶೋಕ ಅವರಿಂದರ ಚಿತವಾದ ಕೃತಿಜಗತ್ತು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಕಾರ್ಯಕ್ರಮವುನೂತನರವೀಂದ್ರಕಲಾಮಂಟಪ, ಒಉಒ ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 16 ಜನವರಿ 2018ರಂದುಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಘಂಟೆಗೆನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಾಹೆಯಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದಡಾಹೆಚ್ವಿನೋದ್ಭಟ್ರವರಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನಡೆಯುವಈಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿಖ್ಯಾತಲೇಖಕಿಯಾದಶ್ರೀಮತಿವೈದೇಹಿಯವರುಈಪುಸ್ತಕವನ್ನುಲೋಕಾರ್ಪಣೆಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆಕೇಂದ್ರಸಾಹಿತ್ಯಅಕಾಡೆಮಿ-2017(ಕನ್ನಡ)ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನುಗಳಿಸಿರುವಪುಸ್ತಕ“ಕಥನಭಾರತಿ”ಯಲೇಖಕರೂ ಆಗಿರುವಟಿಪಿ ಅಶೋಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂಇದೇಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನಡೆಯಲಿದೆ.ಸನ್ಮಾನಭಾಷಣವನ್ನುಖ್ಯಾತನಾಮರಾದಶ್ರೀಜಿರಾಜಶೇಖರ್ಹಾಗುಪ್ರೊ|| ನಾಗರಾಜ್ರಾವ್ಅ ವರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಪಿಅಶೋಕರಈಕೃತಿಜಗತ್ತುಒUPಯಿಂದಪ್ರಕಾಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ3ನೇಹೊತ್ತಿಗೆ. ಇದರಹಿಂದೆ, ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧುನಿಕ ಬರಹಗಳ 20 ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ“ಕಥನಭಾರತಿ” ಎಂಬಪುಸ್ತಕಮತ್ತುವೈದೇಹಿಯವರಲೇಖನಗಳವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕಅಧ್ಯಯನವಾದ “ವೈದೇಹಿಕಥನ” ಎಂಬ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ.

ಪುಸ್ತಕದಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರೊ|| ಟಿಪಿಅಶೋಕರಇತ್ತೀಚಿನರಚನೆಯಾಗುವಈ‘ಕೃತಿಜಗತ್ತು’ವಿವಿಧದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಆಚಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಪರಿಚಯಿಸಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ಅರ್ಥೈಸಿರುವಒಟ್ಟು 26 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯವೇ ಈ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯವಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದುಪ್ರಬಂಧವುಕೇವಲಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗು ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ 500 ವರ್ಷಗಳನೈತಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕಹಾಗುಧಾರ್ಮಿಕಆಗು-ಹೋಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ತಮ ಲೇಖಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತಿ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತಗಿನ ನಂಟನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.

ಲೇಖಕರಬಗ್ಗೆ
ಟಿ ಪಿ ಅಶೋಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ,ವಿಮರ್ಶಕ.ಸರಿಸುಮಾರು40ವರ್ಷಗಳಿಂದಸಾಹಿತ್ಯ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಗು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾಪನವೃತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದುಸ್ವಾಯತ್ತಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಪಾಠಮಾಡುವಕೆಲಸವಲ್ಲದೇ,ಸಾಹಿತ್ಯ, ಚಲನಚಿತ್ರಮತ್ತುರಂಗಭೂಮಿಯಮೇಲೆ350ಕ್ಕೂಅಧಿಕಲಘುಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನುಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತಆಯೋಜಿಸಿಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಕಣಕಾರರು ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕರೂಸಹ. ಇವರ ರಚನೆಯ 30ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 18ಕೃತಿಗಳು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕಗ್ರಂಥಗಳು, ಅನೇಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಕವಿಗಳಾದಕುವೆಂಪು,ಮಾಸ್ತಿವೆಂಕಟೇಶಐಯಂಗಾರ್,ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ,ತೇಜಸ್ವಿ, ವೈದೇಹಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹನೀಯರ ಬಗೆಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನ ಕುರಿತಕೃತಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.ಇವರಿಗೆ ಸಂದಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವಗಳ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತುಂಬಾದೊಡ್ಡದಿದೆ . ಕರ್ನಾಟಕಸಾಹಿತ್ಯಅಕಾಡೆಮಿ,ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಪರಿಷತ್ತು , ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗೋವಿಂದಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಶೋಧನಾಕೇಂದ್ರ, ಆರ್ಯಭಟಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ತಿಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಇಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಸಮ್ಮಾನಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯಜ್ಞಾನಪೀಠ,ಬಿರ್ಲಾಫೌಂಡೇಷನ್, ಕೇಂದ್ರಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗು ನ್ಯಾಷನಲ್ಬುಕ್ಟ್ರಸ್ಟ್ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂತಹಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಸಂಸ್ಥೆಗಳಭಾಷಾಸಲಹಾಸಮಿತಿಯಸದಸ್ಯರಾಗಿಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಕಥನಭಾರತಿ” ಎಂಬ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗೆ 2017ರಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ(ಕನ್ನಡ) ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

No Comments

Leave A Comment